برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می نماید.

                   

_لازم به ذکر است،شهریه کلاسهای فوق مبلغ 270/000 هزار تومان و شهریه حجامت جدا محاسبه می شود.

تاریخ جلسات

ساعت

عنوان مبحث

اساتید

95/9/18

9-12

امورطبیعیه -  ارکان- اخلاط اربعه

               دکتراسماعیلی

95/9/25

9-12

مزاج شناسی

دکتراسماعیلی

95/10/2

9-12

ارواح - قوا - اعضاء

دکترمنتظر

95/10/9

9-12

اسباب وعلل- صحت و امراض

دکترمنتظر

95/10/16

9-12

سته ضروریه 1

دکترسیادتی

95/10/23

9-12

سته ضروریه2

دکترسیاد

95/10/30

9-12

سته ضروریه3

دکترسیادتی

95/11/7

9-12

تغذیه

دکترمنتظر

95/11/14

9-12

معرفی روشهای درمان

دکتراسماعیلی

95/11/21

9-12

داروشناسی

دکتراسماعیلی

95/11/28

9-12

پیشگیری ودرمان بیمارهای ساده

دکترمنتظر

95/12/5

9-12

بادکش وحجامت 1(تئوری)

دکترسیادتی

95/12/19

9-12

بادکش وحجامت 2(تئوری)

دکترسیادتی