برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

اخبار مرکز

 در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) صورت گرفت.

مرکز آموزش نجوم برگزار نمود.

 مجموعه های مرکز آموزش نجوم  و خانه علم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) میزانی نمودند.

مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) بر پا نموده است.

مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار نمود.